Credits: Christos Katopis, Kostas Voultsidis, Stephanos Barzoukas, Thierry Watrinet